PDF Google Drive Downloader v1.1

Format support: .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx

Download Pdf Google Drive View Only

PDF Google Drive Downloader is this utility to help you download blocked pdf, doc, docx files Google Drive, easily download document files on Google that are blocked from downloading in the fastest way in 2023.

User manual

Instructions on how to download view only / protected pdf, doc, docx from Google Drive

Comment
If you encounter an error, problem, .. or have any questions during the download process, please leave a comment below. Thank you.

Lưu ý: Sau khi tải về sẽ là định dạng PDF (không cho phép chỉnh sửa nội dung), bạn muốn chuyển sang word để chỉnh sửa thì hãy tải phần mềm ABBYY FineReader

Sitemap | Chính sách | Điều khoản